Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε δικές σας ερωτήσεις

Την εξαίρεση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν :

  1. Οι νέοι ασφαλισμένοι ( μετά 1/1/1993 )μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης . Βασική προυπόθεση είναι η πλήρης ασφάλιση στην παράλληλη απασχόληση ( π.χ. στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ απαιτούνται 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ) . Η διάρκεια της εξαίρεσης είναι εξάμηνη και για όσο διάστημα πληρούνται οι προϋποθέσεις δύναται η συνέχιση της .
  2. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι ( πριν 1/1/1993 ) δικαιούνται απαλλαγή μόνο από τον κλάδο υγείας της ασφάλισής του ΟΑΕΕ.

Τι πρόστιμο επιβάλλεται στην αδήλωτη εργασία;

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας είναι ανέρχεται στο ποσό των 9.197,10 ευρώ ενώ για ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται σε 10.549,44 ευρώ .
Για Εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας είναι ανέρχεται στο ποσό των 9.200,49 ευρώ ενώ για ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται σε 10.550,54 ευρώ .
Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική διακοπή της επιχείρησης .

Τι « Πόθεν Έσχες » χρειάζεται για την αγορά ακινήτου ;

Το Πόθεν Έσχες να είναι ίσο με το ποσό της αγοράς όπως προκύπτει από τα οικεία συμβόλαια, εκτός αν από έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψει μεγαλύτερο ποσό . Για την αγορά ακινήτου πριν την 31/10/2014 το πόθεν έσχες ήταν η μεγαλύτερη αξία ανάμεσα στην αντικειμενική αξία και  την εμπορική αξία του ακινήτου

Σε ποιες περιπτώσεις χάνω την ρύθμιση για χρέη προς το δημόσιο ;

Απώλεια της ρύθμισης για χρέη προς το δημόσιο πραγματοποιείται αν :
•    δεν είμαι ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης
•    δεν καταβάλλω εμπρόθεσμα 1 δόση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης
•    δεν καταβάλλω εμπρόθεσμα από 3 δόσεις και άνω ανά έτος, μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση
•    δεν καταβάλλω εμπρόθεσμα 1 δόση ανά έτος για χρονικό διάστημα από 2 μήνες και άνω, μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση
•    έχω δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να μου χορηγηθεί η ρύθμιση

Πότε μια επιχείρηση δεν πληρώνει τέλος επιτηδεύματος ;

Δεν πληρώνουν τέλος επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις :
1.    Που Βρίσκονται σε χωριά έως 500 κατοίκων και σε μη τουριστικά νησιά που έχουν κατοίκους έως 3.100.
2.    Οι ατομικές επιχειρήσεις ( και οι « ελεύθεροι επαγγελματίες » ) για τα πρώτα πέντε έτη της λειτουργίας τους
3.    καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, που απέχουν έως και τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση, με το έτος συνταξιοδότησης να έχει οριστεί το 65ο.

Αν μέχρι την λήξη της ρύθμισης για οφειλές προς την εφορία στις 26/05/15, υποβληθεί φορολογική δήλωση περυσινη που δεν έχει γινει καθώς και περιοδικές φπα που δεν έχουν υποβληθεί, το ποσο της οφειλής που θα προκύψει μπαίνει στην ρύθμιση? Οφειλές απο τέλη κυκλοφορίας μπαινουν στην ρύθμιση?

Σύμφωνα με το Ν.4321/2015 ( Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ) στο άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρει :

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.?

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει να υποβληθουν οι δηλώσεις πριν την υπαγωγή σας στη ρύθμιση έτσι ώστε να προστεθεί στο οφειλόμενο ποσό σας και να υπαχθείτε στην ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών σας.

Τελος, μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής κατηγορίες οφειλών προς το Δημόσιο:

Όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1η-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή.